Finansijska operativa

Program koji će menadžmentu preduzeća omogućiti uvek ažurne informacije vezane za poslovanje. Kroz veliki broj pregleda omogućen je uvid u sve finansijske transakcije vezane kako za obaveze firme tako i za obaveze komitenata prema firmi.

Dnevna ažurnost omogućava uspešnije planiranje i samim tim efikasnije donošenje poslovnih odluka. Postiže se izvanredna kontrola finansijskih transakcija pri čemu treba istaći da se blagajničko poslovanje može realizovati u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja. Kroz knjige ulaznih i izlaznih faktura i profaktura olakšan je uvid u sve dokumente bez potrebe njihovog evidentiranja u papirnom obliku.

Omogućeno je vodenje kartica i zbirnih pregleda stanja kupaca i dobavljača, evidencija avansa. Zatvaranje zaduženja i uplata moguće je u različitim valutama. Takođe mogu se realizovati i delimična zatvaranja u zavisnosti od toga koliko je sredstava uplaćeno ili isplaćeno. Dospeće svih ulaznih i izlaznih faktura prikazano je kroz njihov pregled uz povezanost sa štampom virmana. Evidencija spornih potraživanja omogućava pravovremeni uvid kao i obračun kamata na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja.

Kroz ovaj modul je omogućeno sprovođenje multilateralnih kompenzacija.Pored pomenutog moguće je pratiti troškove i prihode kroz proizvoljan broj analitika ( radnici, org.jedinice, projekti, gradilišta... ).Formiranje i štampa faktura, radnih naloga i pratećih proizvodnih dokumenata po plaćenim profakturama je automatizovano kao i knjiženje ulaznih i izlaznih faktura i prometa izvoda blagajne u glavnu knjigu.