Proizvodnja

Program "Proizvodnja" je deo poslovnog paketa "Calculus" u kome je omogućeno automatizovano voditi proces proizvodnje uz njeno organizovanje u skladu sa zahtevima poručioca. Kroz ovaj program je moguće pratiti i rad servisnih preduzeća uz evidenciju naloga za snimanje stanja i reklamacije. Što se tiče dela koji se odnosi na proces proizvodnje omogućena je izrada receptura gotovih proizvoda po količinama i dimenzijama ( materijal i radne operacije ), izrada kalkulacija cene koštanja gotovih proizvoda, izrada radnih naloga, trebovanja i izdatnica materijala.. Što se tiče pregleda koji se mogu dobiti to su : o trebovanom i izdatom materijalu, stanja proizvodnje, utrošenog materijala, ostvarenih radnih časova i normi itd.

Definisanje parametara proizvodnje Da bi proces proizvodnje mogao da bude pokrenut potrebno je pre početka rada definisati određene parametre.

1) faze proizvodnje

2) a) grupe artikala/usluga/radnih operacija

Za preduzeće koje se bavi proizvodnjom potrebno je precizno definisati grupe artikala/usluga. Pri tome proizvodno preduzeće aktivira opciju "podaci proizvodnje", a mora imati definisane bar dve grupe artikala: materijal i gotovi proizvodi. Pri definisanju grupa materijala moguće je definisati grupe materijala sa različitim cenama nabavke materijala, što se unosi u polju "nabavna cena materijala" (bira se da li će to biti cena trenutne zalihe odn. tržišna cena ukoliko nema tog materijala na zalihama, da li se nasleđuje iz nadgrupe, poslednja cena zalihe, ili će to biti tržišna cena (iz cenovnika dobavljača). Takođe, za grupe gotovih proizvoda se mora definisati i način formiranja tržišne cene u polju "Određivanje tržišne cene" ( da li će se ona formirati kao najniža cena iz cenovnika dobavljača, da li će se naslediti iz nadgrupe, da li će se uzeti prosećna cena iz cenovnika dobavljača ili će se pak uzimati najviša cena iz cenovnika dobavljača ) i naravno potrebno je definisati koji će se tip cenovnika uzeti u obzir. Kod grupa gotovih proizvoda mora postojati bar jedna definisana faza proizvodnje jer trebovanja materijala koja kasnije nastaju moraju biti raspoređena po tim fazama proizvodnje. Navodi se faza proizvodnje i u kojoj organizacionoj jedinici se izvodi ta faza proizvodnje (faze proizvodnje se dodeljuju čekiranjem opcije "faze proizvodnje". Ovde je bitno istaći da se i poluproizvodi tretiraju kao i proizvodi s tim da je razlika da se oni koriste u sledećoj fazi proizvodnje dok gotovi proizvodi idu u magacin gotovih proizvoda. I jedni i drugi mogu se koristiti i za dalju prodaju. Kod opcije "podaci proizvodnje" se pored navođenja organizacionih jedinica u kojima se neki artikal proizvodi i organizacione jedinice u koju se predaje navodi i vrsta radnog naloga ukoliko je reč o poluproizvodu, a koji dalje učestvuje u stvaranju gotovog proizvoda ( radni nalog za hemijske proizvode , za prehranu, za stolariju i sl. )

U ovom delu se takođe unose i dimenzije, s tim da ukoliko one nisu standardne odnosno želimo da gotov proizvod ima pored količine i proizvoljne dimenzije ( kod proizvoda koji se rade po porudžbini - izrada stolova npr. ) možemo uz pomoć polja kojim se ulazi u prozor za proračun, izračunati odnos dimenzije koja će se koristiti prema jedinici mere. Ovaj obračun ima smisla kada se i materijal vodi u dužinskim jedinicama mere. Bitno je napomenuti da je moguće definisati maksimalno pet vrsta dimenzija. Ukoliko se radi o proizvodu koji se pravi sečenjem ili sličnim postupkom i materijal od koga se taj proizvod izrađuje može imati definisane svoje dimenzije.

Polje "Kalo u proizvodnji" služi da ukoliko je popunjeno utiče na trebovanja materijala, odn. da se količina materijala u trebovanjima za izradu određenog proizvoda uveća za ovaj procenat. Ovo se može rešiti i tako što se pri definisanju samih artikala unese opisno procenat kala u listiću <>a zatim u trebovanju unese odmah količina materijala uvećana za taj procenat.

Polje "Krojna lista" koristi se u proizvodnji u kojoj postoji sečenje materijala da bi se njegovim čekiranjem materijal iz određene grupe uvrstio u krojnu listu. Krojna lista se može štampati kao posebna vrsta štampe iz radnog naloga. Krojna lista predstavlja dokument koji po jednom radnom nalogu izlistava sav materijal koji se seče na određene dimenzije.

Čekiranjem opcije "Tip dimenzije" se otvara prozor u kome je moguće definisati određene tipove dimenzija i definisati gde će se te dimenxije pojaviti ( u recepturi ili u cenovniku ili oba): standardne - kako se one deklarišu , proizvodne - predstavljaju stvarne dimenzije npr. kod izrade prozora uvek se prave prozori koji imaju manju stavrnu dimenziju zbog ugradnje... Da bi deo programa u kome se formira receptura za određeni proizvod "znao" da preračuna standardne u proizvodne dimenzije koristi se opcija "Odnos dimenzija" čijim čekiranjem se otvara prozor za definisanje formula za pretvaranje.

Ukoliko izaberemo opciju "Svojstva" možemo definisati dodatne atribute proizvoda ili materijala,što se isto može pogledati u poglavlju Uputstva koje se odnosi na grupe artikala. Ako je svojstvo numeričko, onda ono poseduje jedinicu mere ali i zaokruženje koje se vrši u recepturi artikla.

b) organizacione jedinice - magacine: materijala, poluproizvoda, proizvoda...pri definisanju potrebno je obratiti pažnju pored definisanja opštih podataka i na to na koji način će se formirati cena koštanja gotovih proizvoda ukoliko se formira takav magacin. Ova cena se može formirati na sledeće načine: kao planska cena (po kalkulaciji - formira se iz kalkulacije cene gotovog proizvoda na osnovu trenutne cene u magacinu), kao stvarna cena (po izdatnicama ) - za formiranje ove cene bitna su definisanja iz grupa artikala koja se odnose na njeno formiranje jer u formiranju učestvuju različite nabavne cene materijala koji se koristi u izradi određenog proizvoda, na koje se zatim dodaju troškovi i cena se upisuje u predatnicu i kao cena iz radnog naloga odn. fakture - ovu cenu unosi korisnik. Cena gotovog proizvoda se računa u momentu kada se formira predatnica iz proizvodne organizacione jedinice u magacin gotovih proizvoda.

Ovde je bitno napomenuti da za organizacionu jedinicu u kojoj se proizvodi ceo proizvod treba u listiću <> deklarisati iz kog magacina će se trebovati koja grupa materijala, ambalaže i sl. Naravno treba odrediti i prioritet, jer se može desiti da u određenom magacinu prvog prioriteta nema zaliha određenog materijala pa je potrebno taj materijal trebovati iz magacina kome je dodeljen prioritet dva itd.