Trgovina

Trgovina je modul koji se sastoji iz tri logički povezana dela,dokumenti,osnovni podaci I pregledi.

Pod dokumentima se nalaze ulazni,izlazni i magacinski dokumenti.

Ulazni dokumenti trgovine su: kalkulacija cena, ulazne kalkulacije veleprodaje, ulazne kalkulacije maloprodaje, ulazne kalkulacije - povrat, ulazne kalkulacije uvezene robe, evidencioni listovi. Izlazni dokumenti trgovine su: ponude, profakture, fakture, fakture - povrat, izlazne kalkulacije maloprodaje, izlazne kalkulacije maloprodaje - povrat.

Magacinski dokumenti su: nalozi, prijemnice, povratnice, otpremnice, prijemnice po povratu, interne prijemnice, interne otpremnice, izdatnice, predatnice, interne prijemnice na osnovu povrata, interna povratnica, prenosne dostavnice, prenosne dostavnice – povrat.

Pregledi-Promene koje nastanu kreiranjem magacinskih,ulaznih I izlaznih dokumenata mogu se videti u različitim pregledima kao što su npr: pregledi kartica, pregledi kartica po komitentima, zbirni pregledi,pregledi prodajnih dokumenata,pregledi finansijskih dokumenata, lager liste itd. Svi ovi pregledi mogu se videti u okviru logičke celine pregledi.

Prozor za svaki od ulaznih,izlaznih ili magacinskih dokumenta sastoji se iz tri dela. U prvom delu se nalazi brzi filter koji služi za pretraživanje podataka koji su već uneti i za dobijanje njihovih pregleda. Tako je moguće dobiti pregled postojećih podataka po sledećim kriterijumima: broj, magacin, komitent, vrsta dokumenta, kreator. Prikaz pregleda će se dobiti klikom na dugme . U drugom delu se dobija pregled postojećih dokumenata koji zadovoljavaju dati kriterijum, ili ukoliko kriterijum nije naveden pregled svih dokumenata određene vrste za koju želimo pregled. Ovde je takođe omogućeno unošenje novih, brisanje i obrada već postojećih podataka . Treći deo služi za unos podataka vezanih za konkretan dokument. Postoje podaci koji su zajednički za sve magacinske dokumente. To su: datum - koji je sistemski ali se može menjati, magacin iz koga nastaje dati dokument pri čemu je izbor olakšan postojanjem drop-down ( padajućih ) menija pri čemu je taj magacin ujedno i kreator datog dokumenta, polje za unos rednog broja dokumenta za koje se moze automatski dodeljivati vrednost ili se može unositi ručno ali se u tom slučaju mora voditi računa o jednoznačnosti, polje za unos dobavljača odn. kupca u zavisnosti u kom smeru ide dati dokument, polje za unos valute u kojoj je izrađen dati dokument, polja za čekiranje - "proknjižio magacioner" koje potvrđuje magacioner ukoliko se samo vodi robni magacin bez finansijskog efekta promena koje nastaju transakcijama artikala i polja za čekiranje "proknjižen" koje se automatski čekira ukoliko je promena na karticama artikala proknjižena iz stavki datog dokumenta.

Pregled knjiženja u glavnu knjigu

Samo navedeni analitički podaci koriste se kod upoređivanja iznosa dokumenata i iznosa u glavnoj knjizi. Ako je npr. prikazan magacin, a magacin proknjižen uz stavku glavne knjige ne odgovara magacinu u stavkama dokumenta, iznos će biti označen kao neodgovarajući, odnosno stavka glavne knjige neće biti "uparena" sa knjižnom stavkom dokumenta. Sve ostale analitike se kod ovih upoređenja ignorišu. Ako je na šemi knjiženja definisano "Zbirno knjiženje", u pregledu će iznosi svih dokumenata koji su zbirno proknjiženi u jednu stavku glavne knjige biti sabrani, a u polju "Broj dokumenta" biće prikazana lista tih dokumenata. Kod upoređivanja iznosa u dokumentima i glavnoj knjizi treba imati u vidu da pregled koristi trenutno definisanu šemu knjiženja. Ako je u trenutku knjiženja dokumenta šema bila drugačija, izveštaj će prikazati razlike, čak i ako je sam dokument nepromenjen. Ako ste menjali šeme knjiženja, prikaz sa iznosima će imati smisla samo ako izaberete vemenski period dokumenata od trenutka poslednje izmene u šemi knjiženja.