Pantheon™ - Tehnička podrška i cenovnik

Zadovoljan korisnik je cilj našeg postojanja. Podrška korisnicima u radu sa našom paletom softverskih rešenja je najvažaniji deo ponude naše kompanije. Korisnici imaju širok spektar podrške i pomoći, pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili interneta. Spectrum data ima razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Usluge tehničke podrške pružaju lica koja poseduju visok stepen stručnog znanja za pružanje ovih vrsta usluga.

Na osnovu dogovora ili zahteva korisnika, usluge se realizuju u radno vreme od 09.00 do 17.00h ili van radnog vremena, udaljenim pristupom računaru korisnika ili na samoj lokaciji korisnika u skladu sa cenovnikom. Po pruženoj usluzi tehničke podrške potpisuje se zahtev na osnovu koga se vrši fakturisanje usluge.

Usluga tehničke podrške obuhvata niz poslova: instalaciju i konfigurisanje softvera, obuku korisnika za rad u programu, unos podataka po zahtevu korisnika,otklanjanje grešaka opaženih tokom eksploatacije ili nastalih usled rukovanja programom, instaliranje novih verzija programa koje u sebi sadrže zakonske izmene, dorade, poboljšanja, ispravke programskih bug-ova, predlaganje novih rešenja za programsko okruženje u cilju efikasnijeg funkcionisanja sistema i drugo.


rb. Opis usluge Cena
1 Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika u toku radnog vremena 3000.00 rsd
2 Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku – svaki započeti sat 4000.00 rsd
3 Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika – po započetom satu 3000.00 rsd
4 Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku – po započetom satu 4000.00 rsd
5 Dolazak konsultanta-Beograd I zona 650.00 rsd

Ukoliko je Spectrum Data Doo inicijator rada van radnog vremena ili odgovora zbog hitnosti posla obračunavaju se cene sata kao za vreme radnog vremena. Svi ostali specifični poslovi i zahtevi korisnika su predmet razmatranja i davanja ponude. Spectrum Data Doo zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Takođe, postoje razni modeli ugovora o kontinuiranom održavanju na mesečnom nivou koji donose mnoge pogodnosti za korisnike, u smislu besplatnih radnih sati, prioritetne podrške u odnosu na druge korisnike,umanjene cene radnih sati. Ukoliko se korisnik nalazi van područja I zone Beograda troškovi se naplaćuju 0.25 € po 1km, pri čemu se računaju i odlazak i povratak. Troškove boravka tehničkog lica van Beograda snosi korisnik.

Cene usluga su date bez uračunatog PDV-a od 20%. Plaćanje se vrši u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa osim ako na računu nije drugačije naglašeno.